Seal colourpoint chaton Ragdoll
Seal colourpoint chaton Ragdoll
Photo Copyright Ian Faulkner 2015.