Chaton Ragdoll seal colourpoint
Chaton Ragdoll seal colourpoint.
Photo Copyright Ian Faulkner 2015.