Chaton Ragdoll bleu colourpoint
Chaton Ragdoll bleu colourpoint
Photo Copyright Ian Faulkner 2015.