Chaton Ragdoll seal colourpoint
Chaton Ragdoll seal colourpoint
Photo Copyright Ian Faulkner 2015.